Regulamin

 

Regulamin vortalu surowce-naturalne.pl

 

§ 1

 

1. Postanowienia ogólne.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kont dla Użytkowników w Vortalu internetowym surowce - naturalne.pl i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa, regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Oznaczenia użyte w Regulaminie i ich definicje:
a) Administrator – firma „COIN” Krzysztof Bucholski, z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Odkrytej 36 a/78, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w Dzielnicy Białołęka, prowadząca vortal surowce-naturalne.pl;
b) Vortal - Vortal surowce-naturalne.pl prowadzony przez Firmę COIN Krzysztof Bucholski, pozwalający na wymianę informacji gospodarczych, dotyczących surowców naturalnych, jak również umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń kupna/sprzedaży towarów lub usług, których przedmiotem są: złoża, surowce (mineralne, organiczne, odnawialne, antropogeniczne), technologie (maszyny, urządzenia, technologie), rynek pracy i usług bezpośrednio z nimi związany,
oraz dokonywanie transakcji kupna/sprzedaży ww. towarów i usług.
c) Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem kupna/sprzedaży, zgodnie z Regulaminem;
d) Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji,
w wyniku, której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał dostęp do usług świadczonych w ramach Vortalu surowce - naturalne.pl, na zasadach ogólnych, określonych w Regulaminie;
e) Sprzedający - Użytkownik oferujący do sprzedaży towary za pośrednictwem Vortalu surowce - naturalne.pl;
f) Kupujący - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia Towarów w ramach Vortalu surowce - naturalne.pl;
g) Konto - prowadzone pod indywidualną dla każdego Użytkownika nazwą (login) konto Użytkownika, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu surowce - naturalne.pl;
h) Rejestracja - procedura zakładania Konta przez Użytkownika;
i) Regulamin - niniejszy Regulamin Vortalu surowce - naturalne.pl.

 

§ 2

 

1. Użytkownikami Vortalu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych, jak również osoby prawne.

2. Osoby fizyczne w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy,
pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w serwisie surowce - naturalne.pl (login) oraz hasła. Rejestracji osoby prawnej może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych
z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika.
W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować w serwisie surowce - naturalne.pl (login) oraz hasła, a także powinna podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę rejestrowanego podmiotu (firmy) oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa).

3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Vortalu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Administrator uzależnia Rejestrację lub korzystanie z Vortalu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w ust. 2, § 2.

5. W wyniku prawidłowej Rejestracji, Administrator tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Vortalu nazwy (loginu) i hasła (logowanie).

6. Konto zawiera dane Użytkownika, podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza, dostępnego na stosownej podstronie Vortalu. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w ust. 2, w trakcie korzystania z usług Vortalu, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego z Kont przyporządkowany jest inny adres e-mail.

7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Konto nie stanowi wartości zbywalnej.

8. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta, bądź zablokowania dostępu do wybranych usług świadczonych przez Vortal w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika może być zagrożone.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania, a także prawo do dokonywania zmian, w celu przywrócenia poprawności działania Vortalu.

 

§ 3

 

1. Administrator w ramach Vortalu, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.

2. Użytkownicy mogą umieszczać na Vortalu oferty kupna/sprzedaży towarów lub usług, których przedmiotem są: złoża, surowce, technologie (maszyny i urządzenia) oraz rynek pracy i usług.

3. Administrator nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że transakcja pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostanie zrealizowana.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za oferowane produkty i usługi, ich jakość, treść ogłoszeń oraz zgodność opisów ze stanem faktycznym.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych zawartych w ogłoszeniach, a Użytkownik Vortalu nie może mieć jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Administratora z tego tytułu.

6. Treść ogłoszeń oraz zawarte w nich ilustracje (zdjęcia Towarów) nie mogą zawierać wyrazów uznawanych za wulgarne lub obsceniczne, nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich, nie mogą reklamować innych stron i serwisów internetowych, bez wiedzy i uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

7. W treści ogłoszeń nie mogą być umieszczane adresy i linki do innych stron oraz serwisów  internetowych. Zamieszczone odnośniki będą automatycznie usuwane przez Administratora przed publikacją ogłoszenia.  

8. W celu umieszczenia ogłoszenia w Vortalu, należy wypełnić dostępny na stosownej stronie Vortalu formularz sprzedaży, wpisując treść ogłoszenia oraz dane umożliwiające kontakt. Do każdego ogłoszenia Użytkownik może dołączyć jedno zdjęcie Towarów. Umieszczenie do jednego ogłoszenia kolejnych zdjęć (maksymalnie łącznie 4) jest odpłatne na podstawie cennika stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

9. Umieszczenie ogłoszenia jest możliwe wyłącznie po akceptacji Regulaminu oraz po akceptacji treści ogłoszenia przez Administratora, jak również po zalogowaniu się (rejestracji).

10. Po zatwierdzeniu przez Sprzedającego treści ogłoszenia, jest ona udostępniana w Vortalu.
11. Sprzedający zobowiązuje się do niewystawiania na Vortalu Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również takich, których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

12. Poprzez wystawienie Towaru Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, oraz, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której, zostało zamieszczone ogłoszenie.

13. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny, nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności, co do właściwości Towaru, takich jak: jakość, pochodzenie, marka czy nazwa producenta. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone we własnym ogłoszeniu, a ponadto ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu Towarów.

14. Administrator Vortalu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ogłoszeniu, bądź usunięcia tego ogłoszenia, w wypadku naruszenia zasad Regulaminu i umieszczenia w ogłoszeniu treści niezgodnych z przepisami prawa.

15. Adminsitrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z edytowania lub usuwania treści wpisów dokonywanych przez Użytkowników.

 

§ 4

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Vortalu, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich zawartych w obrębie Vortalu umów kupna/sprzedaży, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, jednocześnie stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów wskazanych w zamieszczanych w ramach Vortalu ogłoszeniach, ani za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, jak również za zdolność Sprzedających do przeprowadzenia transakcji, ani za wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie lub niezrealizowanie transakcji przez Użytkowników.

2. Administrator może usunąć ogłoszenie w przypadku, gdy czynności z nim związane naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, bądź negatywnie wpływają na dobre imię Vortalu.

3. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię lub w inny sposób szkodzą Vortalowi Administrator ma prawo:
a)  zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;
b) ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Vortalu.

4.  Niezależnie od zawieszenia Konta, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, a w szczególności pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

5. Użytkownik, którego Konto jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta. Administrator może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i prowadzenia Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.

 

§ 5

1. Rejestracja nowego użytkownika w Vortalu jest bezpłatna i umożliwia pełny dostęp do informacji zamieszczonych na stronach Vortalu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatności za świadczone usługi. O zmianach dotyczących odpłatności, Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową, lub poprzez zamieszczenie informacji na stronach Vortalu z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zmiany wprowadzone w zakresie odpłatności, nie mają zastosowania do usług aktualnie już świadczonych.

3. Umieszczenie w Vortalu ogłoszeń promowanych oraz reklam jest odpłatne. Ceny opłat za ogłoszenia promowane oraz reklamy podane są w cenniku, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 6

1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Vortalu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie w bazie Vortalu swoich danych osobowych i jednocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Adminstratora na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a także wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres mailowy newsletter Vortalu oraz na otrzymywanie tą samą drogą informacji handlowych.

3. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera Vortalu wysyłając odpowiedni komunikat zgodny z instrukcją zawartą w newsleterze.

4. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

5. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Administratora w związku z korzystaniem z Vortalu, chyba, że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Administratora informacje Użytkownik może wykorzystywać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzaniem transakcji w ramach ogłoszeń umieszczanych w Vortalu.

 

 

§ 7

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym momencie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronach Vortalu.

2. Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać umowę z Administratorem (dotyczącą określonego Konta) poprzez uprzednie wysłanie stosownej informacji o rezygnacji z usługi na adres mailowy Administratora: biuro@surowce-naturalne.pl, lub na adres siedziby Administratora.

3. Z ważnych przyczyn umowa z Użytkownikiem może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Administratora, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Vortalu bez uprzedniej zgody Administratora.

 

§ 8

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać szczegółowe dane kontaktowe Użytkownika oraz dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni, chyba że rozpatrzenie reklamacji wymaga dodatkowych analiz technicznych lub opinii prawnych.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika zgłaszającego reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail.

6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do reklamacji, jeżeli działania podlegające reklamacji wynikały ze świadomych i celowych działań Użytkownika w zakresie naruszeń niniejszego Regulaminu, zachowań niezgodnych z dobrymi obyczajami, zagrożenia lub naruszających prawa własne Vortalu.

 

§ 9

1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Vortalem (nie dotyczy to Towarów) oraz konta Użytkowników należą do Administratora. Zabronione jest korzystanie z takich praw własności intelektualnej bądź z usług Vortalu do celów innych niż te, ściśle określone niniejszym Regulaminem.

2. Vortal lub poszczególne jego elementy, treści administracyjne (w tym Regulamin), rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje materiałów oraz opracowania podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Ochrona prawa własności Vortalu dotyczy również wszelkich materiałów, które dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione.

3. Użycie przez Użytkownika firmy lub znaków towarowych Administratora, w jakichkolwiek dokumentach lub do jakichkolwiek celów, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie, może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu przez Administratora zgody w formie pisemnej i uprzednim pisemnym zaaprobowaniu wzorów takich dokumentów lub materiałów przez Administratora.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Vortalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkownika, oraz wynikające z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie informatycznym.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Vortalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem danych lub nieprawdziwych danych osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na stronach Vortalu informacji o Użytkownikach którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub notorycznie podejmują działania sprzeczne z celem i charakterem Vortalu.

7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne, właściwe dla siedziby Administratora.

 

 

Poleć znajomemu

Ogłoszenia promowane

Sprzedam ziemie ogrodową, torf TORFY TO ŻYCIE DLA TWOJEGO DOMU I OGRODU Oferowane przez nas torfy ze względu na zasobność w substancje mineralne...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Monarda, Pysznogłówka (Bergamotka) Zastosowanie: - ma działanie łagodzące, ściągające, poprawiające działanie układu pokarmowego oraz wspomagające przy...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium- Arcydzięgiel Litwor Zastosowanie: To roślina, której właściwości lecznicze doceniono już w średniowieczu. Ówcześni zakonnicy nazywali...
Złoże piaskowca sprzedam Złoże Jankowice 6 położone jest w województwie mazowieckim, w odległości około 3,3 km od Szydłowca i około 3 km od...
najzdrowsze.pl zapraszają na VI MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW EXPO XXI w Warszawie Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Międzynarodowe Targi World Food w Warsawie w dniach 7-9 marca 2019r. "Szlachetne...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium skład: Arcydzięgiel, PaczuLek, Pysznogłówka KACURA Naturalna Herbata ziołowa Premium - Kacura Zastosowanie: - na problemy dnia drugiego, - koi nerwy i stany lękowe -...
Naturlna Herbata Ziołowa Premium Żywokost lekarski- mazurski CHUĆKOGÓJ Zastosowanie: wyłącznie do użytku zewnętrznego- jako wywar, okład, maść. Ułatwia gojenie ran, blizn, na bóle kości i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Skład: Arcydzięgiel, Paczulek, Lubczyk - POBUDZICHA Zastosowanie: bezsenność, uspokojenie - działa wyciszająco i relaksacyjnie, - na dolegliwości układu pokarmowego i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Arcydzięgiel, Paczulek, Pysznogłówka, Kozłek lekarski ŚPIOCH Zastosowanie: bezsenność, uspokojenie - działa wyciszająco i relaksacyjnie, - na dolegliwości układu pokarmowego i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium skład: Arcydzięgiel, Paczulek MACANKA Zastosowanie: na upojny dotyk, wykazuje działanie afrodyzyjne Herbatka relaksuje i odpręża, pomaga przy niestrawności,...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium PACZULEK, Brodziec Paczulka Zastosowanie: - relaksujące i poprawiające nastrój, - przeciw bólom głowy, brzucha, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne,...
Sprzedam kamień polny i głazy narzutowe różnej wielkości m. Gryźliny woj. warmińsko-mazurskie W naszej ofercie posiadamy kamienie polne różnej wielkości oraz duże głazy. Oferujemy zarówno materiał, który może...
Sprzedam Kruszywo o uziarnieniu 0/4 ze ściany z Zakładu Górniczego w m. Gryźliny woj. warmińsko-mazurskie Zakład zajmuje się wydobyciem, mieszaniem oraz sprzedażą kruszyw naturalnych głównie piasków nasypowych oraz mieszanek...
OBSŁUGA KOPALŃ SUROWCÓW Nasze usługi obejmują: Pozyskiwanie nieruchomości na cele wydobywcze Gospodarka złożami surowców naturalnych...
Kupię kopalnię pospółki Poszukuję złoża pospółki pod Warszawą. Preferowany punkt piaskowy 80%. Nadkład do 3 m. Preferowan dobra lokalizacja w...
Systemy oczyszczania wody Mamy przyjemność zaprezentować Państwu technologię i możliwości firmy CONSPAN®, która posiada opatentowaną najnowszą...
Regulacje stanów prawnych i administracyjnych nieruchomości Kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej Opracowywanie i ustalanie założeń inwestycyjnych Opracowywanie...
teren pod inwestycje po rekultywacji przy drodze S7 Teren „Nowa Wieś” położony jest na północnym skraju Pojezierza Iławskiego, około 4 km od Pasłęka (woj. warmińsko-...
Dozór Górniczy Oferujemy usługi kompleksowego prowadzenia eksploatacji kopalni odkrywkowych kopalin pospolitych na ternie Polski...
ZŁOŻE PIASKU KUPIĘ Poszukuję złoża grubszego piasku o minimalnej powierzchni 10 ha zlokalizowane na obszarze województwa Mazowieckiego,...
Rekultywacje wyrobisk pogórniczych Kompletowanie dokumentacji geologicznej, geodezyjnej i prawnej dotyczącej nieruchomości Ustalanie założeń...
Masło SHEA nierafinowane HURT Jesteśmy importerem nierafinowanego Masła SHEA z Afryki Zachodniej. Zajmujemy się tylko sprzedażą hurtową. Surowiec w...
Sprzedam przemysłową nieruchomość w Mławie Nieruchomość o łącznej pow. 3,3244 ha na którą składa się siedem działek. Położona w obrębie geodezyjnym Miasto Mława....
Nadzór inwestycji budowlanych Świadczymy usługi związane z nadzorem inwestycji budowlanych obiektów kubaturowych i drogowych na terenie całej Polski...
szukam INWESTORA branżowego - wdrożenie energooszczędnej technologi ogrzewania Posiadamy zupełnie nową technologię. Piec wodny jest najbardziej zaawansowanym, energooszczędnym urządzeniem grzewczym...
Ekspertyzy budowlane Przeprowadzamy oceny/audyty jakościowe wykonawstwa budowlanego: - ekspertyzy - opinie techniczne - inwentaryzacje...

Biuletyn surowce-naturalne.pl

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość

Partnerzy