Górnictwo i Geologia - perspektywy pracy

Od dłuższego czasu obserwowany jest renesans zainteresowania zawodami związanymi z górnictwem i geologią. Jest on szczególnie widoczne w procesach rekrutacyjnych uczelni i szkół. Na uczelniach dodatkowy etap rekrutacji właśnie dobiega końca, natomiast na podstawie dostępnych danych już widać, że wśród maturzystów kierunki związane z eksploatacją cieszą się dużym zainteresowaniem. Przykładem może być Politechnika Wrocławska – gdzie na kierunek Górnictwo i Geologia na rok akademicki 2012/2013 zgłosiło się 3,5 razy więcej chętnych niż przygotowanych 120 miejsc. Na cieszącej się największą renomą AGH Wydział Górnictwo i Geologia w I etapie rekrutacji wolne miejsca zostały obsadzone w 90%, mimo iż przygotowano 570 miejsc, a należy pamiętać że jest to rok niżu demograficznego.

 

zawód górnik
Źródło: biznes.newsweek.pl

Także zainteresowanie wśród młodszych uczniów zawodem górnika jest wysokie. W tym roku chętnych do nauki w klasach o profilu górniczym w technikach i szkołach zawodowych było więcej niż miejsc. Jak podaje portal wnp.pl aktualnie na terenie Śląska do zawodu górnika przygotowuje się trzy tysiące uczniów. W tym roku szkolnym naukę rozpoczęło tysiąc pięćset nowych uczniów. Zapotrzebowanie na fachowców w górnictwie jest wciąż duże – branża górnicza co roku przyjmuje 5,5 tys. pracowników. By zapewnić sobie kadry m.in. Kampania Węglowa od 2004 roku sprawuje patronat nad 33 klasami górniczymi w technikach i szkołach zawodowych w 13 gminach i powiatach, zapewniając uczniom praktyki i zatrudnienie. Od września tego roku otwarto nową zasadniczą szkołę zawodową w Rudzie Śląskiej, właśnie w odpowiedzi na potrzeby Kampanii Węglowej, która zapewnia uczniom praktyki zawodowe, a następnie zatrudnienie absolwentów w swoich kopalniach, jak również stypendia dla najlepszych. Podobną politykę stosuje także Spółka Poszukiwania Nafty i Gazu "Nafta Piła", na potrzeby której przywrócono specjalizację wiertniczą w pilskim Technikum. 

Firmy, szczególnie te zaangażowane w poszukiwanie gazu łupkowego, fundują stypendia kontynuującym naukę na studiach geologicznych. Często studenci prowadzą badania dla patronów w ramach prac magisterskich, co ułatwia im zdobycie płatnego stażu i pracy w branży.   

 

U źródeł popularności

 

geolog
Źródło: geocommute.com

Zapotrzebowanie na geologów na rynku pracy pojawiło się wraz z boomem na gaz łupkowy – wedle wstępnych szacunków, wynikających z raportu Instytutu Kościuszki, przy eksploatacji gazu łupkowego ma powstać ok. 60-70 tys. nowych miejsc pracy. Wchodzące na rynek zagraniczne firmy zajmujące się wydobyciem węglowodorów poszukiwały specjalistów oferując im konkurencyjne stawki. Z drugiej strony okres budowlanego „prosperity” w drogownictwie, jakie miało miejsce przed Euro 2012 zwiększył także zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu geologii których obecność, z racji regulacji prawnych jest niezbędna zarówno przy budowie dróg jak i wydobyciu kruszyw na ich potrzeby. Inną tendencją wpływającą na zapotrzebowanie na kadrę specjalizującą się w geologii jest rosnący trend budowy tuneli. Poza chodnikami w kopalniach, których buduje się rocznie ok. 100 km oraz najgłośniejszą budową II linii metra w Warszawie, budowane są tunele pod rzekami, zaporami, czy dla elektrowni szczytowo-pompowych. Każde z takich przedsięwzięć wymaga szczegółowych badań prowadzonych przez specjalistów.

 

W górnictwie zapotrzebowanie na wysokowykwalifikowanych górników wciąż jest duże. Problem podjęto w 2011 roku na konferencji Górnictwo 2011, gdzie prezes Kopexu wskazywał na kłopoty ze znalezieniem specjalistów nie tylko wśród Polaków – niepowodzeniem skończyły się próby ściągnięcia kadr z Ukrainy czy Wietnamu. Za tę sytuację odpowiedzialne jest z jednej strony przerwa w kształceniu specjalistów w latach 90-tych oraz atrakcyjne oferty dla wykwalifikowanych kadr pracodawców z Australii czy Skandynawii, oferujących znacznie korzystniejsze warunki finansowe i lepsze warunki pracy.

Z kolei polskie kopalnie, związane często dyscypliną finansową, chętniej zlecają wykonanie usług firmom zewnętrznym niż zatrudniają nowych pracowników. Doświadczeni specjaliści są jednak poszukiwani na rynku pracy i zatrudniani w załogach. Popyt na doświadczonych specjalistów także widoczny jest wśród geologów. Geolodzy po studiach, o ile w trakcie nie odbywali staży i praktyk (przeważnie opłacanych gorzej niż stałe stanowiska pracy) nie mają przed sobą tak optymistycznych perspektyw, a firmy niechętnie przyjmują absolwentów „do przyuczenia”, dlatego panuje opinia, że lepiej odbyć praktyki za granicą – są bowiem lepiej płatne i wyżej cenione wśród pracodawców, otwierają też szersze perspektywy zawodowe.  

 

Mimo to zarobki górników i geologów są stosunkowo wysokie. Dodatkowo praca w górnictwie często jest wybierana ze względu na tradycje rodzinne, ponadto nadal postrzegana jest jako gwarantująca stabilność zatrudnienia.

geolog

Źródło: wikipedia.pl

Największe spółki węglowe wciąż notują pozytywne wyniki i planują nowe inwestycje, do których będą potrzebni nowi wykwalifikowani pracownicy. To optymistyczne perspektywy rozwoju zawodowego, szczególnie w dobie kryzysu, gdy większość sektorów gospodarki notuje spadek zatrudnienia. Kuszące są także zarobki. Jak wynika z analiz serwisu moja-pensja.pl (opracowanych m.in. na podstawie danych GUS), górnik odkrywkowej eksploatacji złóż zarabia średnio 4100 PLN netto, zarobki inżyniera górnika kształtują się na poziomie 4800 PLN netto, kierownik ruchu w zakładzie górniczym, odpowiedzialny za dokumentację może liczyć na przeciętną pensję ok. 5200 PLN netto. Zarobki górnika wykwalifikowanego (wykształcenie średnie lub zawodowe) średnio wynoszą ok. 2200 -2500 PLN netto, natomiast przeciętna płaca dla niewykwalifikowanego górnika waha się w przedziale 1100-1500 zł netto. Zarobki geologów zawierają się w przedziale 1300-5000 PLN przy średnim dochodzie kształtującym się na poziomie ok. 2295.76 PLN netto.

 

Jak można łatwo zauważyć na podstawie powyższych statystyk, wykształcenie kierunkowe znacząco wpływa na poziom zarobków. Wskazuje na to również m.in. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w I półroczu 2011 r., według którego pracownicy strzałowi i kierownicy w górnictwie mieli największą szansę na uzyskanie oferty pracy. Nic dziwnego zatem, że szkoły kształcące w tym kierunku są oblegane. Naprzeciw tym trendom wychodzą technika i szkoły zawodowe. Uczelnie wyższe tworzą nowe kierunki i specjalizacje, starając się wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu rynkowemu. Liderem tych działań jest Akademia Górniczo-Hutnicza, gdzie od czterech lat prowadzone są badania monitorujące kariery absolwentów oraz oczekiwania przedsiębiorców, wprowadzane są programy współpracy z przemysłem, by zdobywane w trakcie edukacji kwalifikacje były dopasowane do potrzeb gospodarki. Pozostałe uczelnie jednak także zmieniają się – wprowadzane są zmiany programowe, programy badawcze prowadzone we współpracy z przemysłem, nowe specjalizacje, czy anglojęzyczne kierunki. Także placówki kształcenia ustawicznego próbują dotrzymać kroku zapotrzebowaniu. Jedną z największych inicjatyw w tym kierunku podjęło Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa należące do Katowickiego Holdingu Węglowego. Od września wprowadza ono nowy projekt nauczania zakładający naukę według nowych skryptów, a także po raz pierwszy w tej branży, platformę e-lerningową na kierunkach technik mechanik i technik górnik.

 

Perspektywy dla osób, które będąc czynnymi zawodowo pracownikami kopalń chciałyby podwyższyć kwalifikacje w szkołach zawodowych dla dorosłych jawią się jednak dużo mniej optymistycznie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do Ustawy z 19 sierpnia 2011 r. wydanym w związku z wprowadzeniem nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze, stopniowo wygaszane będą szkoły zawodowe dla dorosłych. Oznacza to, że znacznie wydłuży się procedura podwyższania kwalifikacji. Dotychczas tytuł technika otrzymywało się po ukończeniu czteroletniego technikum lub w szkole policealnej w ciągu dwóch lat. Nowy system pozwala na edukację wyłącznie w szkole policealnej. By uzyskać dyplom technika konieczne jest ukończenie dwustopniowych kursów zawodowych zakończonych egzaminami przed Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi. Wydłuża to ścieżkę edukacyjną do 4 lat, a eksternistyczny system kształcenia i założenia programowe zyskały negatywną ocenę wiodących placówek edukacyjnych.   

 

Zaostrzeniu uległy także zasady uznawania dyplomów studiów wyższych na kierunku górnictwo o specjalności lub specjalizacji geologicznej – obecnie będą one uznawane wyłącznie po ukończeniu studiów podyplomowych, a nie jak dotychczas na podstawie doświadczenia zawodowego i programu odbytych studiów, jeśli wywodziły się z dziedzin pokrewnych, np. budownictwo, czy ochrona środowiska.

 

 Prognozy

 

Prognozy ekonomiczne w zakresie zapotrzebowania na rynku pracy w pracowników branży eksploatacji surowców są umiarkowanie optymistyczne. Z jednej strony, warto zaznaczyć, że o ile krążące po Europie widmo kryzysu wieszczy bezrobocie, adepci górnictwa i geologii raczej się go nie boją. Od dwóch lat absolwenci Wydziału Górnictwa i Geologii AGH bez trudu znajdują zatrudnienie w zawodzie. Co prawda uczelnia ta przoduje jeśli chodzi o podążanie za trendami zapotrzebowania na kwalifikacje na rynku pracy prowadząc regularne badania perspektyw zatrudnienia własnych absolwentów i praktycznie co roku uzupełniając programy kształcenia i wprowadzając nowe kierunki, jednak trend ten jest także widoczny na innych uczelniach.

 

górnik edukacja
Źródło: natablicy.pl

Jak wskazuje „Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa – potwierdzona jakość w nauczaniu”, które objęło województwo śląskie dla pracodawców najistotniejsze są umiejętności specjalistyczne i wiedza szczegółowa z wąskiego zakresu. Raport wskazał też na większą tendencję do inwestycji w potencjalnych pracowników, którzy jeszcze nie ukończyli ścieżki edukacyjnej niż w podwyższanie kwalifikacji osób już zatrudnionych. Tylko niespełna 30% pracodawców biorących udział w powyższym badaniu deklarowało chęć skierowania pracowników na szkolenia w perspektywie najbliższych 2 lat. Co prawda jest to badanie dla województwa śląskiego, trudno zatem wnioski z niego rozciągać na cały kraj. Warto jednak wsłuchać się w opinie panujące na forach internetowych i w środowisku zawodowym, wskazujące, że doskonalenie zawodowe i podwyższanie kwalifikacji leży po stronie pracownika. I że o przyszłe perspektywy zawodowe należy zadbać już w trakcie nauki starając się o praktyki i staże, z naciskiem na takie, które dają możliwość zdobycia konkretnych umiejętności i praktyki.

 

Badania przeprowadzane wśród pracodawców1, reprezentatywne dla całej Polski, wskazują, optymizm jeśli chodzi o prognozy zatrudnienia w sektorze kopalnie i przemysł wydobywczy zapowiadający 5 procentowy wzrost zatrudnienia po korekcie zmian sezonowych (prognozy dla III kwartału są bowiem zwykle korzystniejsze, ze względu na sezon letni, generalnie cechujący się większym zatrudnieniem). Choć deklarowany poziom optymizmu spadł w porównaniu do poprzedniego kwartału i w ujęciu rocznym (o 6 punktów procentowych w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim), jest ona porównywalna do innych sektorów gospodarki. Warto zaznaczyć, że badanie było przeprowadzane przed wyhamowaniem inwestycji na Euro. Nowa prognoza, zapowiadana na 11 września, zapewne będzie się różnić od poprzednich kwartałów, najprawdopodobniej będzie w niej uwzględniony spadek optymizmu w następstwie zahamowania inwestycji na Euro i ogólnego spowolnienia gospodarki.

W przytoczonym wyżej raporcie brak wyszczególnienia na zawód geologa, natomiast trudno tu określić czy poziom zatrudnienia zostanie utrzymany, czy odnotowany zostanie spadek wynikający z zakończenia inwestycji w drogownictwie i zmniejszenia inwestycji w infrastrukturę wynikającego z kryzysu.

 

Ilona Szymańska

09-09-2012

 

[1] Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Q3, Warszawa, 12 czerwca 2012, manpowergroup.pl

[2]  Badanie ewaluacyjne projektu „Nowoczesna Spółka Szkoleniowa – potwierdzona jakość w nauczaniu”   11.2011, nss-eszkola.pl.

[3]  B. rektor AGH: tunel da się zbudować w każdych warunkach, naukawpolsce.pap.pl

[4] Górnicy w szkołach, praca.wp.pl, 04.09.2012

[5] Dudała Jerzy, Ruszyła szkoła górnicza w Rudzie Śląskiej, wnp.pl

[6] Ciepiela Dariusz, Górnictwo 2011: Kto będzie pracował w polskich kopalniach?, wnp.pl, 21.11.2011

[7] 78,6 proc. Absolwentów AGH z 2011 r. ma zatrudnienie, perspektywy.pl

[8] KHW: innowacyjne rozwiązania w Spółce Szkoleniowej, nettg.pl

[9] Talarczyk Jolanta, Zmiany w edukacji górników, wug.gov.pl

[10] Bojarski Lech, Joanna Bosakowska, Poszukiwany gaz. I geolodzy, gazetapraca.pl, 16.08.2011.

[11] Gaz łupkowy to 1555 tys. miejsc pracy?, nettg.pl, 31.01.2012

[12] Problemy: czarne chmury nad górniczym szkolnictwem, www.nettg.pl, 10.08.2012

[13] Do dyplomu technika przez kursy, www.nettg.pl, 31.01.2012

[14] Rekrutacja na studia 2012 – podsumowanie, www.studiatechniczne.pl, 17.07.2012

Poleć znajomemu

Ogłoszenia promowane

Sprzedam ziemie ogrodową, torf TORFY TO ŻYCIE DLA TWOJEGO DOMU I OGRODU Oferowane przez nas torfy ze względu na zasobność w substancje mineralne...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Monarda, Pysznogłówka (Bergamotka) Zastosowanie: - ma działanie łagodzące, ściągające, poprawiające działanie układu pokarmowego oraz wspomagające przy...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium- Arcydzięgiel Litwor Zastosowanie: To roślina, której właściwości lecznicze doceniono już w średniowieczu. Ówcześni zakonnicy nazywali...
Złoże piaskowca sprzedam Złoże Jankowice 6 położone jest w województwie mazowieckim, w odległości około 3,3 km od Szydłowca i około 3 km od...
najzdrowsze.pl zapraszają na VI MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW EXPO XXI w Warszawie Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Międzynarodowe Targi World Food w Warsawie w dniach 7-9 marca 2019r. "Szlachetne...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium skład: Arcydzięgiel, PaczuLek, Pysznogłówka KACURA Naturalna Herbata ziołowa Premium - Kacura Zastosowanie: - na problemy dnia drugiego, - koi nerwy i stany lękowe -...
Naturlna Herbata Ziołowa Premium Żywokost lekarski- mazurski CHUĆKOGÓJ Zastosowanie: wyłącznie do użytku zewnętrznego- jako wywar, okład, maść. Ułatwia gojenie ran, blizn, na bóle kości i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Skład: Arcydzięgiel, Paczulek, Lubczyk - POBUDZICHA Zastosowanie: bezsenność, uspokojenie - działa wyciszająco i relaksacyjnie, - na dolegliwości układu pokarmowego i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Arcydzięgiel, Paczulek, Pysznogłówka, Kozłek lekarski ŚPIOCH Zastosowanie: bezsenność, uspokojenie - działa wyciszająco i relaksacyjnie, - na dolegliwości układu pokarmowego i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium skład: Arcydzięgiel, Paczulek MACANKA Zastosowanie: na upojny dotyk, wykazuje działanie afrodyzyjne Herbatka relaksuje i odpręża, pomaga przy niestrawności,...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium PACZULEK, Brodziec Paczulka Zastosowanie: - relaksujące i poprawiające nastrój, - przeciw bólom głowy, brzucha, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne,...
Sprzedam kamień polny i głazy narzutowe różnej wielkości m. Gryźliny woj. warmińsko-mazurskie W naszej ofercie posiadamy kamienie polne różnej wielkości oraz duże głazy. Oferujemy zarówno materiał, który może...
Sprzedam Kruszywo o uziarnieniu 0/4 ze ściany z Zakładu Górniczego w m. Gryźliny woj. warmińsko-mazurskie Zakład zajmuje się wydobyciem, mieszaniem oraz sprzedażą kruszyw naturalnych głównie piasków nasypowych oraz mieszanek...
OBSŁUGA KOPALŃ SUROWCÓW Nasze usługi obejmują: Pozyskiwanie nieruchomości na cele wydobywcze Gospodarka złożami surowców naturalnych...
Kupię kopalnię pospółki Poszukuję złoża pospółki pod Warszawą. Preferowany punkt piaskowy 80%. Nadkład do 3 m. Preferowan dobra lokalizacja w...
Systemy oczyszczania wody Mamy przyjemność zaprezentować Państwu technologię i możliwości firmy CONSPAN®, która posiada opatentowaną najnowszą...
Regulacje stanów prawnych i administracyjnych nieruchomości Kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej Opracowywanie i ustalanie założeń inwestycyjnych Opracowywanie...
teren pod inwestycje po rekultywacji przy drodze S7 Teren „Nowa Wieś” położony jest na północnym skraju Pojezierza Iławskiego, około 4 km od Pasłęka (woj. warmińsko-...
Dozór Górniczy Oferujemy usługi kompleksowego prowadzenia eksploatacji kopalni odkrywkowych kopalin pospolitych na ternie Polski...
ZŁOŻE PIASKU KUPIĘ Poszukuję złoża grubszego piasku o minimalnej powierzchni 10 ha zlokalizowane na obszarze województwa Mazowieckiego,...
Rekultywacje wyrobisk pogórniczych Kompletowanie dokumentacji geologicznej, geodezyjnej i prawnej dotyczącej nieruchomości Ustalanie założeń...
Masło SHEA nierafinowane HURT Jesteśmy importerem nierafinowanego Masła SHEA z Afryki Zachodniej. Zajmujemy się tylko sprzedażą hurtową. Surowiec w...
Sprzedam przemysłową nieruchomość w Mławie Nieruchomość o łącznej pow. 3,3244 ha na którą składa się siedem działek. Położona w obrębie geodezyjnym Miasto Mława....
Nadzór inwestycji budowlanych Świadczymy usługi związane z nadzorem inwestycji budowlanych obiektów kubaturowych i drogowych na terenie całej Polski...
szukam INWESTORA branżowego - wdrożenie energooszczędnej technologi ogrzewania Posiadamy zupełnie nową technologię. Piec wodny jest najbardziej zaawansowanym, energooszczędnym urządzeniem grzewczym...
Ekspertyzy budowlane Przeprowadzamy oceny/audyty jakościowe wykonawstwa budowlanego: - ekspertyzy - opinie techniczne - inwentaryzacje...

Biuletyn surowce-naturalne.pl

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość

Partnerzy