Koncesje według nowego prawa

Wprowadzenie procedury przetargowej przy uzyskiwaniu koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie węglowodorów oraz wyłączenie z obowiązku ubiegania się o taką koncesję dla niektórych złóż – to dwie bardzo istotne zmiany w obrębie koncesjonowania działalności górniczej według nowego prawa geologicznego. Co więcej w tym temacie?

 

Wraz z nową ustawą Prawo geologiczne i górnicze z 9 czerwca 2011 roku zmianom uległo wiele aspektów związanych z prowadzeniem działalności górniczej. Jednymi z szerzej przemienionych kwestii były tu z pewnością procedury koncesyjne oraz forma niezbędnych administracyjnych dokumentów. Zasadom koncesjonowania poświęcony jest Dział III Ustawy (art. 21-49), kwestie dotyczące dokumentów regulowane są natomiast w Dziale III i V Ustawy oraz w odpowiednich rozporządzenia.

 

Szkielet ten sam…

 

Ogólne zasady zostały utrzymane – koncesjonowaniu podlega poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin (ale tylko niektórych, o czym poniżej), wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów. Koncesje na poszukiwanie lub rozpoznanie oraz koncesje na wydobycie kopalin będących własnością Skarbu Państwa, a także na podziemne składowanie odpadów i bezzbiornikowe magazynowanie substancji przyznaje minister właściwy ds. środowiska. Kompetencje w zakresie koncesjonowania działalności górniczo-geologicznej przez starostę i marszałka województwa nie uległy zmianie. Koncesje na wydobycie kopaliny będącej własnością gruntową, nie więcej niż 20 000 m3 rocznie, z obszaru poniżej 2 ha, metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych przyznaje starosta, pozostałe natomiast – marszałek województwa. Jedyną nowością jest tu przeniesienie funkcji organu koncesyjnego dla wód mineralnych, leczniczych i solanek z ministra na marszałka województwa.

 

O jeden dokument mniej

 

Pierwszą istotną zmianą w Ustawie jest wyłączenie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin niebędących własnością Skarbu Państwa spod obowiązku uzyskania koncesji. Dotyczy to wszystkich surowców poza energetycznymi, metalicznymi (z wyjątkiem darniowych rud żelaza), rudami pierwiastków promieniotwórczych, siarką rodzimą, solami, gipsem i anhydrytem oraz kamieniami szlachetnymi. Aby rozpocząć poszukiwanie tychże kopalin, np. piasku bądź surowców ilastych, wystarczy uzyskać decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych od odpowiedniego organu administracji geologicznej, a następnie zgłosić zamiar rozpoczęcia robót geologicznych do organu administracji geologicznej, organu administracji samorządowej oraz organu nadzoru górniczego (szczegółowe instrukcje dotyczące projektowania i wykonywania prac geologicznych zawarte są w Dziale V Ustawy PGG).

 

…ale wciąż dużo dokumentów…

 

koncesje górniczeO koncesję trzeba natomiast wystąpić, jeśli mamy zamiar wydobywać rozpoznaną kopalinę (o opłatach eksploatacyjnych czytaj tu). I tu wprowadzono kilka zmian dotyczących części merytorycznej wniosku koncesyjnego (art. 24-26). We wniosku powinno się określić stan prawny nieruchomości w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność. Wprowadzono obowiązek zawarcia w nim bezpośrednio, niezależnie od załączników oraz raportu o odziaływaniu na środowisko i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, informacji o obszarach objętych szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków a także sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko. Wśród załączników natomiast musi się znajdować informacja o przeznaczeniu nieruchomości w formie pełnej informacji, obejmującej zarówno przeznaczenie określone prawem prywatnym (kodeks cywilny, prawo rzeczowe i prawo zobowiązań), jak i określane w ramach prawa publicznego (autostrady, inwestycje celu publicznego).

 

Kolejną wartą uwagi zmianą jest też rozszerzenie zakresu wykonywania załączników graficznych. Projektowany obszar i teren górniczy objęto obowiązkiem przedstawiania na mapie zgodnej z wymaganiami dotyczącymi map górniczych oraz nakazano zaznaczanie granic podziału terytorialnego kraju na wszystkich załącznikach graficznych. Wprowadzono też wymóg kreślenia geologicznych i hydrogeologicznych warunków wydobycia, a w razie potrzeby – warunków wtłaczania wód do górotworu. Podkreślono też, że obowiązkowo dołączany do wniosku o koncesję wydobywczą projekt zagospodarowania złoża, według nowej ustawy powinien też poruszać kwestie kompleksowego i racjonalnego wykorzystania kopaliny głównej i kopalin towarzyszących oraz stosowania technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko. Nowym elementem jest wyznaczenie wszystkich podmiotów, którym należy dostarczać decyzje związane z postępowaniem koncesyjnym (art.40). Są to: właściwe organy koncesyjne, organy nadzoru górniczego, terenowe organy administracji samorządowej (wójt, burmistrz, prezydent miasta), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz, w wyznaczonych przypadkach, właściwe terenowe organy administracji morskiej.

 

Jeszcze jedną zmianą, istotną może przede wszystkim z punktu widzenia urzędnika, jest zmiana trybu przyjmowania dokumentacji geologicznych. Dotychczasowy system zawiadamiania o przyjęciu dokumentacji zastąpiono wydawaniem decyzji administracyjnej zatwierdzającej dokumentację (art.93). Powinno to skrócić procedurę oczekiwania na zatwierdzenie dokumentacji geologicznej do 1 miesiąca. Kopię tej decyzji również trzeba załączyć do wniosku koncesyjnego.

 

Korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia racjonalnej gospodarki surowcami jest nowo wprowadzony obowiązek uwzględnienia przez organy samorządowe, sporządzanych przez przedsiębiorców dokumentacji geologicznych, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa i gminy, w ciągu 2 lat od ich przedłożenia organom administracji geologicznej (art.95-96). Pozwoli on z pewnością uniknąć sytuacji konfliktowych w rejonach wydobycia, potwierdzając ostatecznie przeznaczenie danego obszaru do celów górniczych.

 

Nowa ustawa stworzyła też regulacje mające przeciwdziałać dotychczasowym strategiom omijania prawa i żmudnych oraz długotrwałych procedur koncesyjnych. Ze względu na szeroko rozpowszechniony proceder dzielenia działek na mniejsze, 2 ha parcele, by zamiast koncesji marszałkowskiej dla całego obszaru, uzyskać szereg mniejszych, za to administracyjnie łatwiej dostępnych koncesji starościńskich, wprowadzono zapis umożliwiający podjęcie działalności wydobywczej z takich działek tylko jedna po drugiej, wraz z wygaśnięciem kolejnych koncesji (art.22, ust.3).

 

Węglowodory jak zawsze wyjątkowe

 

W reakcji na szybko rozwijające się zainteresowanie potencjalnymi zasobami gazu łupkowego i stosując się do przepisów unijnych (Dyrektywy nr 22/94) wyłączono wszelkie kwestie związane z węglowodorami spod ogólnych zasad koncesjonowania i stworzono odrębne przepisy zawarte w rozdziale 2 Działu III Ustawy. Podstawową zmianą jest wprowadzenie procedury przetargowej na uzyskanie koncesji zarówno na poszukiwanie lub rozpoznawanie, jak i wydobycie węglowodorów.

 

Procedura ta jest stosowana zarówno gdy to Skarb Państwa samowolnie wyznacza obszary, na których może być prowadzona taka działalność, jak również w sytuacji gdy to przedsiębiorca zgłasza zainteresowanie danym obszarem. W każdej sytuacji, organ koncesyjny – minister właściwy ds. środowiska – ogłasza przetarg na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym UE.

 

W ogłoszeniu podawany jest termin (co najmniej 90 dni) na złożenie wniosków koncesyjnych przez wszystkich zainteresowanych koncesją przedsiębiorców. Następnie organ koncesyjny porównuje wnioski i na podstawie ustalonych kryteriów przetargowych i wyłania podmiot, który przedstawił najlepszą ofertę udzielając mu koncesji.

 

Administracyjne skróty…

 

Mimo utrzymania w nowej Ustawie ustalonego, sprawdzonego wcześniej systemu, podjęto próbę wprowadzenia kilku nowych rozwiązań mających ułatwić działalność przedsiębiorcom. Starano się również nadążyć za zmieniającymi się potrzebami i tendencjami na rynku surowcowym. W ramach zmian procedury koncesyjnej podjęto próbę skrócenia postępowania oraz większego zespolenia działalności wydobywczej z ogólnymi planami rozwoju danego regionu. Ograniczono czas na uzgodnienie lub wyrażenie opinii przez odpowiednie organy administracji do 14 dni i zaznaczono, że działalność nie może naruszać przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zapisy te jednak na tyle niejednoznacznie definiują problem, pozostawiając władzom mało czasu na rozpoznanie i ocenę sytuacji, że może to prowadzić do negatywnych decyzji ze strony władz i potrzeby podejmowania kwestii przez przedsiębiorcę po raz kolejny.

 

Niestety jeszcze zanim Ustawa weszła w życie pojawiało się wiele głosów mówiących, że podjęte zmiany nie rozwiążą zauważonych problemów.

 

Joanna Kiełczewska

 

[1] J.A. Stefanowicz; Koncesje i użytkowanie górnicze w nowym prawie geologicznym i górniczym; Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, nr 81/2011

[2] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)

 

Poleć znajomemu

Ogłoszenia promowane

Sprzedam ziemie,czarnoziem, torf TORFY TO ŻYCIE DLA TWOJEGO DOMU I OGRODU Oferowane przez nas torfy ze względu na zasobność w substancje mineralne...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Monarda, Pysznogłówka (Bergamotka) Zastosowanie: - ma działanie łagodzące, ściągające, poprawiające działanie układu pokarmowego oraz wspomagające przy...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium- Arcydzięgiel Litwor Zastosowanie: To roślina, której właściwości lecznicze doceniono już w średniowieczu. Ówcześni zakonnicy nazywali...
Złoże piaskowca sprzedam Złoże Jankowice 6 położone jest w województwie mazowieckim, w odległości około 3,3 km od Szydłowca i około 3 km od...
najzdrowsze.pl zapraszają na VI MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW EXPO XXI w Warszawie Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Międzynarodowe Targi World Food w Warsawie w dniach 7-9 marca 2019r. "Szlachetne...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium skład: Arcydzięgiel, PaczuLek, Pysznogłówka KACURA Naturalna Herbata ziołowa Premium - Kacura Zastosowanie: - na problemy dnia drugiego, - koi nerwy i stany lękowe -...
Naturlna Herbata Ziołowa Premium Żywokost lekarski- mazurski CHUĆKOGÓJ Zastosowanie: wyłącznie do użytku zewnętrznego- jako wywar, okład, maść. Ułatwia gojenie ran, blizn, na bóle kości i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Skład: Arcydzięgiel, Paczulek, Lubczyk - POBUDZICHA Zastosowanie: bezsenność, uspokojenie - działa wyciszająco i relaksacyjnie, - na dolegliwości układu pokarmowego i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Arcydzięgiel, Paczulek, Pysznogłówka, Kozłek lekarski ŚPIOCH Zastosowanie: bezsenność, uspokojenie - działa wyciszająco i relaksacyjnie, - na dolegliwości układu pokarmowego i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium skład: Arcydzięgiel, Paczulek MACANKA Zastosowanie: na upojny dotyk, wykazuje działanie afrodyzyjne Herbatka relaksuje i odpręża, pomaga przy niestrawności,...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium PACZULEK, Brodziec Paczulka Zastosowanie: - relaksujące i poprawiające nastrój, - przeciw bólom głowy, brzucha, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne,...
Sprzedam kamień polny i głazy narzutowe różnej wielkości m. Gryźliny woj. warmińsko-mazurskie W naszej ofercie posiadamy kamienie polne różnej wielkości oraz duże głazy. Oferujemy zarówno materiał, który może...
Sprzedam Kruszywo o uziarnieniu 0/4 ze ściany z Zakładu Górniczego w m. Gryźliny woj. warmińsko-mazurskie Zakład zajmuje się wydobyciem, mieszaniem oraz sprzedażą kruszyw naturalnych głównie piasków nasypowych oraz mieszanek...
Sprzedam kruszywo Gryźliny, Olsztynek Szanowni Państwo informujemy o otwartym Zakładzie Górniczym w miejscowości Gryźliny, gm. Stawiguda na terenie woj....
OBSŁUGA KOPALŃ SUROWCÓW Nasze usługi obejmują: Pozyskiwanie nieruchomości na cele wydobywcze Gospodarka złożami surowców naturalnych...
Kupię kopalnię pospółki Poszukuję złoża pospółki pod Warszawą. Preferowany punkt piaskowy 80%. Nadkład do 3 m. Preferowan dobra lokalizacja w...
Systemy oczyszczania wody Mamy przyjemność zaprezentować Państwu technologię i możliwości firmy CONSPAN®, która posiada opatentowaną najnowszą...
Regulacje stanów prawnych i administracyjnych nieruchomości Kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej Opracowywanie i ustalanie założeń inwestycyjnych Opracowywanie...
teren pod inwestycje po rekultywacji przy drodze S7 Teren „Nowa Wieś” położony jest na północnym skraju Pojezierza Iławskiego, około 4 km od Pasłęka (woj. warmińsko-...
Dozór Górniczy Oferujemy usługi kompleksowego prowadzenia eksploatacji kopalni odkrywkowych kopalin pospolitych na ternie Polski...
ZŁOŻE PIASKU KUPIĘ Poszukuję złoża grubszego piasku o minimalnej powierzchni 10 ha zlokalizowane na obszarze województwa Mazowieckiego,...
Rekultywacje wyrobisk pogórniczych Kompletowanie dokumentacji geologicznej, geodezyjnej i prawnej dotyczącej nieruchomości Ustalanie założeń...
Masło SHEA nierafinowane HURT Jesteśmy importerem nierafinowanego Masła SHEA z Afryki Zachodniej. Zajmujemy się tylko sprzedażą hurtową. Surowiec w...
Sprzedam przemysłową nieruchomość w Mławie Nieruchomość o łącznej pow. 3,3244 ha na którą składa się siedem działek. Położona w obrębie geodezyjnym Miasto Mława....
Nadzór inwestycji budowlanych Świadczymy usługi związane z nadzorem inwestycji budowlanych obiektów kubaturowych i drogowych na terenie całej Polski...
szukam INWESTORA branżowego - wdrożenie energooszczędnej technologi ogrzewania Posiadamy zupełnie nową technologię. Piec wodny jest najbardziej zaawansowanym, energooszczędnym urządzeniem grzewczym...
Ekspertyzy budowlane Przeprowadzamy oceny/audyty jakościowe wykonawstwa budowlanego: - ekspertyzy - opinie techniczne - inwentaryzacje...

Biuletyn surowce-naturalne.pl

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość

Partnerzy