Woda pod Warszawą

Do niedawna panowało dość powszechne przekonanie, że w pobliżu Warszawy nie występują zbiorniki wód podziemnych o znaczeniu zasobowym, umożliwiające zaspokojenie potrzeb miasta. Jednakże w 2007 roku hydrogeolodzy Państwowego Instytutu Geologicznego odkryli zasoby wód podziemnych, które mogą stać się jednym z głównych źródeł zaopatrzenia Warszawy w wodę dobrej jakości i stanowić alternatywę dla obecnie użytkowanych ujęć wód powierzchniowych – dostarczających wodę niskiej jakości, wymagającą skomplikowanego i kosztownego uzdatniania.

 

Źródłami wody dla Warszawy są dwa zbiorniki wód podziemnych pięter czwartorzędowego i trzeciorzędowego. Dodatkowo w piętrze trzeciorzędowym udokumentowano dwa poziomy wodonośne, z czego eksploatacja mioceńskiego jest ograniczona ze względu na zabarwienie wody przez węgiel brunatny występujący w osadach. Wyodrębniono także trzecie piętro kredowo-paleoceńskie, eksploatowane jedynie w Konstancinie ze względu na leczniczy charakter czerpanych wód.

 

Warszawa nie cierpi na brak wody. Położona jest w obrębie subregionu środkowej Wisły i zaopatrywana jest z trzech zbiorników wód podziemnych:

GZWP 215 – zbiornik wód podziemnych w utworach trzeciorzędowych; 51 000 km2; Subniecka Warszawska;

GZWP 215A – zbiornik wód podziemnych w utworach trzeciorzędowych obejmujący centralną część Niecki Mazowieckiej; 17 500 km2; Subniecka Warszawska;

GZWP 222 – zbiornik wód podziemnych w utworach czwartorzędowych; 2674 km2; Dolina Środkowej Wisły.

 

położenie obszaru Warszawy
Rys. 1a Położenie obszaru Warszawy 1

Poziom czwartorzędowy dla zdecydowanej większości miasta jest głównym użytkowym poziomem wodonośnym (z wyjątkiem obszarów: Ołtarzew - Wawrzyszew, Sady Żoliborskie - Cytadela - Kępa Potocka - Żerań, Muranów, Ochota, Wola). Warstwy wodonośne wykształciły się w osadach zlodowacenia północnopolskiego i środkowopolskiego (Dolina Środkowej Wisły) oraz interglacjału mazowieckiego. Miąższość tych warstw wynosi głównie 10-40 m. Miejscami miąższości przekraczają 40 m a w pasie Rembertów - Anin - Otwock dochodzą nawet do 70-80 m. Czwartorzędowy poziom wodonośny, ze względu na brak nieprzepuszczalnej warstwy izolacyjnej, narażony jest na różnego rodzaju zanieczyszczenia. Oprócz tego, zwierciadło wody podlega sezonowym wahaniom (do 1,5 m).
W sezonie letnio-jesiennym występuje obniżenie poziomu wód a podczas roztopów i opadów wiosenno-letnich poziom wód wzrasta. Największe ujęcia wód czwartorzędowych posiadają m. in.: Elektrociepłownia Kawęczyn, Pałac Kultury i Nauki, Polfa Tarchomin, Wodociąg Praski.

 

Prowadzone w latach 2006-2007, na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, przez Państwowy Instytut Geologiczny badania wykazały nowe perspektywiczne obszary poboru wód z poziomu czwartorzędowego (okolice Nieporętu i Radzymina). W tym rejonie są to dość znacznej miąższości warstwy (ok. 60-80 m), które mogłyby pokryć nawet 70 % zapotrzebowania na wodę dla Warszawy. Co ważne, wody z tego zbiornika są stosunkowo czyste i wymagają jedynie prostego uzdatniania. Decyzja o ewentualnym wykorzystaniu zbiornika została przekazana do rozważenia przez władze miasta.

 

Wody piętra paleogeńskiego, zwane przez warszawiaków wodą oligoceńską, mają charakter artezyjski lub subartezyjski. Czerpane są ze złóż piasków wieku oligoceńskiego (stąd jej nazwa) z glaukonitem, położonych 200–260 m p.p.t. (użytkowy poziom 170–240 m p.p.t.). Są to wody dużo czystsze od wód piętra czwartorzędowego, gdyż poziom wodonośny występuje na dużych głębokościach i chroniony jest przed zanieczyszczaniem warstwami nieprzepuszczalnymi (iły plioceńskie) (Rys. 1a, 1b, 1c).

 

Przekrój hydrogeologiczny Warszawa

Rys. 1b Przekrój hydrogeologiczny I-I’ przez rejon Warszawy (lokalizacja na Rys. 1a linia zielona)1

 

Przekrój hydrogeologiczny Warszawa
Rys. 1c Przekrój hydrogeologiczny II-II’ przez rejon Warszawy (lokalizacja na Rys. 1a linia granatowa) 1

Z poziomu oligoceńskiego woda czerpana jest przez około 150 studni głębinowych (w tym ok. 100 studni publicznych – lista na końcu tekstu). Główni odbiorcy to m. in. Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”, „Polfa Warszawa” na Woli, Szpital MSWiA i in. Zakłady produkcyjne zużywają ok. 88% poboru wody oligoceńskiej przy 2% zużycia przez mieszkańców korzystających ze zdrojów ulicznych. W ciągu roku Warszawa zużywa ok. 3 mln m3 wody z poziomu oligoceńskiego.
Na wysokości Żerania powstał w latach 70. lej depresyjny (obniżenie zwierciadła wody w okresie 1958-1970 wynosiło 20 m). Zużycie wody wynosiło wtedy 50-60 tys. m3/d! W 1977 roku ówczesny prezydent Warszawy podjął działania mające na celu zmniejszenie zużycia wody poziomu oligoceńskiego, dodatkowo działania ochronne zostały podjęte także w 1993 r. przez wojewodę warszawskiego. W celach ochronnych ograniczono pobór wody dla celów przemysłowych oraz zakazano budowy nowych ujęć. Podkreślić należy jeszcze jedną funkcję zbiornika oligoceńskiego. W sytuacjach katastrofalnych (całkowitego skażenia wód powierzchniowych i czwartorzędowych) będzie on głównym zbiornikiem zaopatrującym Warszawę i część Mazowsza w wodę.

Oprócz opisanych wyżej poziomów wodonośnych, w Warszawie czerpana jest woda z poziomu mioceńskiego (piętro trzeciorzędowe). Niestety, wody te są zanieczyszczone z powodu występowania węgla brunatnego, dlatego w Warszawie powstało jedynie kilka ujęć - na Woli i na Żoliborzu - dla zakładów piwowarskich, elektronicznych i farmaceutycznych.

W trzecim piętrze kredowo-paleoceńskim udokumentowano złoża wód mineralnych. Nie jest to piętro użytkowe dla Warszawy. Wody z kredowych utworów wapienno-marglistych czerpane są przez uzdrowisko w Konstancinie i służą do celów balneologicznych.

Problemem na który powinno się zwrócić uwagę, jest rozsądne pobieranie wody oligoceńskiej. Ważne jest informowanie mieszkańców korzystających z publicznych studni, że zasoby wody nie są nieograniczone (w przeciwieństwie do wód z poziomu czwartorzędowego, które są odnawialne). Warto byłoby ograniczyć takie zachowania, jak płukanie butelek i pojemników przy źródle, mycie rąk, pojenie psów czy nawet wykorzystywanie wody oligoceńskiej do celów budowlanych. Można się zastanowić, czy samo umieszczanie tabliczek informujących mieszkańców o szczególnej ochronie wody oligoceńskiej ma jakikolwiek wpływ na oszczędne gospodarowanie tym surowcem.

Ujęcia wody oligoceńskiej w Warszawie:

 

Bemowo:

 • ul. Człuchowska (róg ul. Drogomilskiej)
 • ul. Człuchowska (róg ul. Świetlików)
 • ul. Drzeworytników 97
 • ul. Dywizjonu 303 nr 115
 • ul. Dywizjonu 303 nr 55
 • ul. Marynin 17
 • ul. Fortuny 14A
 • ul. Górczewska 259
 • ul. Lazurowa (przy torach PKP)
 • ul. Sternicza (róg ul. Drzeworytników)
 • ul. Strąkowa (róg ul. Oświatowej)
 • ul. Dywizjonu 303 nr 77
 • ul. Borowego (róg Raginisa)
 • ul. Czerwonych Maków
 • ul. Kazubów
 • ul. Sternicza - Powstańców Śląskich
 • ul. Rozłogi 2A
 • ul. Rozłogi 12A
 • ul. Powstańców Śląskich 67B
 • ul. Sternicza 125
 • ul. Szobera
 • ul. Westerplatte
 • ul. Morcinka
 • ul. Anieli Krzywoń
 • ul. Morcinka bis
 • Fosa Bema
 • ul. Bolimowska, róg ul. Otrębuskiej
 • ul. Wyki 19

Białołęka:

 • ul. Porajów 1A
 • ul. Mehoffera (róg Myśliborskiej)
 • ul. Berensona (przy Stacji Uzdatniania Wody)

Bielany:

 • ul. Bogusławskiego
 • ul. Broniewskiego 97/99
 • ul. Daniłowskiego
 • ul. Dzierżoniowska 7
 • ul. Estrady 112
 • ul. Klaudyny 18A
 • ul. Kochanowskiego 10/12
 • ul. Lindego 20
 • ul. Wolumen (róg ul. Dantego)

 

Mokotów:

 

 • ul. Augustówka 1
 • ul. Batuty 9
 • ul. Gwintowa 3
 • ul. Malawskiego 5a
 • ul. Orzycka 1a
 • ul. Warneńska 2
 • ul. Wielicka 40
 • ul. Madalińskiego 25
 • ul. Spartańska 1

 

Ochota:

 

 • ul. Barska 16/20
 • ul. Pasteura 10
 • ul. Korotyńskiego

 

Praga Południe:

 

 • ul. Chrzanowskiego 8b
 • ul. Szaserów 128
 • ul. Motorowa
 • ul. Lizbońska 4
 • ul. Chłopickiego
 • ul. Grenadierów 51/59
 • ul. Majdańska

 

Praga Północ:

 

 • pl. Hallera 8a
 • ul. Markowska (Wytwórnia wódek Koneser)
 • ul. Olszowa (Szpital Praski)
 • ul. Łochowska 18

 

Śródmieście:

 

 • ul. Inflancka 6
 • al. Armii Ludowej 7/9
 • ul. Rynek Solecki 18
 • ul. Furmańska
 • ul. Wójtowska 11
 • ul. Twarda 10
 • ul. Książęca, róg Kruczkowskiego
 • ul. Anielewicza, róg Andersa

 

Targówek:

 

 • ul. Boliwara 7
 • ul. Kołowa (park St. Wiecheckiego „Wiecha”)
 • ul. Suwalska

 

Ursus:

 

 • ul. Walerego Sławka
 • ul. Zagłoby
 • al. Bzów
 • ul. Czerwona Droga

 

Ursynów:

 

 • ul. Dereniowa 12
 • ul. Romera
 • ul. Buszycka 2
 • ul. Dzierzby
 • ul. Belgradzka
 • ul. Ciszewskiego

 

Wawer:

 • Osiedla Młodych (między blokami nr 11 i 13)

Wilanów:

 • ul. Królowej Marysieńki
 • ul. Lentza
 • ul. Resorowa

Włochy:

 • ul. Malownicza 31
 • ul. Łuczek
 • ul. 17 Stycznia 39
 • ul. Dwudziestolatków 9

Wola:

 • al. Solidarności 92
 • ul. Smocza 19
 • ul. Deotymy
 • ul. Prosta
 • ul. Wolska
 • ul. Krępowieckiego 8
 • ul. Długomiła
 • ul. Płocka 26

Żoliborz:

 • ul. Hozjusza 2
 • ul. Potocka 4
 • ul. Gen. Zajączka 7
 • ul. Poli Gojawiczyńskiej
 • Cytadela 3. Bat. Zabezp. Wojsk Lądowych
 • ul. Przasnyska

 

Justyna Kowieska

 

[1] Z. Nowicki, Wody podziemne miast wojewódzkich Polski, Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Warszawa 2007.

[2] Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, Warszawa 2006.

[3] psh.gov.pl

[4] infowarszawa.pl

[5] Studnie oligoceńskie nie są bez dna; zm.org.pl/

[6] Z. Nowicki, Wody podziemne – szansa da Warszawy, Przegląd Geologiczny vol. 56, nr 4, 2008

Poleć znajomemu

Ogłoszenia promowane

Sprzedam ziemie,czarnoziem, torf TORFY TO ŻYCIE DLA TWOJEGO DOMU I OGRODU Oferowane przez nas torfy ze względu na zasobność w substancje mineralne...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Monarda, Pysznogłówka (Bergamotka) Zastosowanie: - ma działanie łagodzące, ściągające, poprawiające działanie układu pokarmowego oraz wspomagające przy...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium- Arcydzięgiel Litwor Zastosowanie: To roślina, której właściwości lecznicze doceniono już w średniowieczu. Ówcześni zakonnicy nazywali...
Złoże piaskowca sprzedam Złoże Jankowice 6 położone jest w województwie mazowieckim, w odległości około 3,3 km od Szydłowca i około 3 km od...
najzdrowsze.pl zapraszają na VI MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW EXPO XXI w Warszawie Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Międzynarodowe Targi World Food w Warsawie w dniach 7-9 marca 2019r. "Szlachetne...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium skład: Arcydzięgiel, PaczuLek, Pysznogłówka KACURA Naturalna Herbata ziołowa Premium - Kacura Zastosowanie: - na problemy dnia drugiego, - koi nerwy i stany lękowe -...
Naturlna Herbata Ziołowa Premium Żywokost lekarski- mazurski CHUĆKOGÓJ Zastosowanie: wyłącznie do użytku zewnętrznego- jako wywar, okład, maść. Ułatwia gojenie ran, blizn, na bóle kości i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Skład: Arcydzięgiel, Paczulek, Lubczyk - POBUDZICHA Zastosowanie: bezsenność, uspokojenie - działa wyciszająco i relaksacyjnie, - na dolegliwości układu pokarmowego i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Arcydzięgiel, Paczulek, Pysznogłówka, Kozłek lekarski ŚPIOCH Zastosowanie: bezsenność, uspokojenie - działa wyciszająco i relaksacyjnie, - na dolegliwości układu pokarmowego i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium skład: Arcydzięgiel, Paczulek MACANKA Zastosowanie: na upojny dotyk, wykazuje działanie afrodyzyjne Herbatka relaksuje i odpręża, pomaga przy niestrawności,...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium PACZULEK, Brodziec Paczulka Zastosowanie: - relaksujące i poprawiające nastrój, - przeciw bólom głowy, brzucha, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne,...
Sprzedam kamień polny i głazy narzutowe różnej wielkości m. Gryźliny woj. warmińsko-mazurskie W naszej ofercie posiadamy kamienie polne różnej wielkości oraz duże głazy. Oferujemy zarówno materiał, który może...
Sprzedam Kruszywo o uziarnieniu 0/4 ze ściany z Zakładu Górniczego w m. Gryźliny woj. warmińsko-mazurskie Zakład zajmuje się wydobyciem, mieszaniem oraz sprzedażą kruszyw naturalnych głównie piasków nasypowych oraz mieszanek...
Sprzedam kruszywo Gryźliny, Olsztynek Szanowni Państwo informujemy o otwartym Zakładzie Górniczym w miejscowości Gryźliny, gm. Stawiguda na terenie woj....
OBSŁUGA KOPALŃ SUROWCÓW Nasze usługi obejmują: Pozyskiwanie nieruchomości na cele wydobywcze Gospodarka złożami surowców naturalnych...
Kupię kopalnię pospółki Poszukuję złoża pospółki pod Warszawą. Preferowany punkt piaskowy 80%. Nadkład do 3 m. Preferowan dobra lokalizacja w...
Systemy oczyszczania wody Mamy przyjemność zaprezentować Państwu technologię i możliwości firmy CONSPAN®, która posiada opatentowaną najnowszą...
Regulacje stanów prawnych i administracyjnych nieruchomości Kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej Opracowywanie i ustalanie założeń inwestycyjnych Opracowywanie...
teren pod inwestycje po rekultywacji przy drodze S7 Teren „Nowa Wieś” położony jest na północnym skraju Pojezierza Iławskiego, około 4 km od Pasłęka (woj. warmińsko-...
Dozór Górniczy Oferujemy usługi kompleksowego prowadzenia eksploatacji kopalni odkrywkowych kopalin pospolitych na ternie Polski...
ZŁOŻE PIASKU KUPIĘ Poszukuję złoża grubszego piasku o minimalnej powierzchni 10 ha zlokalizowane na obszarze województwa Mazowieckiego,...
Rekultywacje wyrobisk pogórniczych Kompletowanie dokumentacji geologicznej, geodezyjnej i prawnej dotyczącej nieruchomości Ustalanie założeń...
Masło SHEA nierafinowane HURT Jesteśmy importerem nierafinowanego Masła SHEA z Afryki Zachodniej. Zajmujemy się tylko sprzedażą hurtową. Surowiec w...
Sprzedam przemysłową nieruchomość w Mławie Nieruchomość o łącznej pow. 3,3244 ha na którą składa się siedem działek. Położona w obrębie geodezyjnym Miasto Mława....
Nadzór inwestycji budowlanych Świadczymy usługi związane z nadzorem inwestycji budowlanych obiektów kubaturowych i drogowych na terenie całej Polski...
szukam INWESTORA branżowego - wdrożenie energooszczędnej technologi ogrzewania Posiadamy zupełnie nową technologię. Piec wodny jest najbardziej zaawansowanym, energooszczędnym urządzeniem grzewczym...
Ekspertyzy budowlane Przeprowadzamy oceny/audyty jakościowe wykonawstwa budowlanego: - ekspertyzy - opinie techniczne - inwentaryzacje...

Biuletyn surowce-naturalne.pl

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość

Partnerzy