Nowe rozporządzenie o zasadach BHP i prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego

2 września 2013 w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 8. kwietnia 2013 w w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego. Rozporządzenie wydane na podstawie nowego prawa geologicznego i górniczego, jest częścią przepisów wykonawczych dla nowej ustawy PGG, które miały wejść w życie 1 lipca 2013, jednak z powodu przedłużających się prac, w tym odrzucenia rozporządzeń w sprawie prowadzenia ruchu poszczególnych rodzajów zakładów górniczych, przesunięto termin na 1 stycznia 2015 roku. Wyjątkiem są zakłady odkrywkowe, dla których podpisano rozporządzenie, opublikowane 2 września 2013. Rozporządzenie ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia czyli 17 września 2013.

 

Poniżej przedstawiamy wyciąg zapisów o obowiązkach, które nowe rozporządzanie nakłada na przedsiębiorcę i kierownika zakładu górniczego. Jednym z ułatwień jakie wprowadza rozporządzenie, dla mniejszych zakładów, działających w oparciu o koncesję wydaną przez starostę, jest dopuszczenie jako dokumentacji projektu technicznego, w miejsce planu ruchu zakładu górniczego, zwalniające małe zakłady z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego. W tym wypadku sporządzenie projektu technicznego jest obowiązkiem przedsiębiorcy, a zatwierdza go kierownik ruchu zakładu górniczego. Projekt techniczny, by spełnić powyższe warunki powinien określać docelowy zasięg eksploatacji, miejsca i sposoby udostępnienia złoża i miejsca zwałowania nadkładu, sposób urabiania, zwałowania i transportu urobku, stosowane maszyny i urządzenia oraz ich rodzaj, a także powinien uwzględniać optymalny wariant wykorzystania zasobów złoża. Ponadto projekt winien określać warunki hydromechanicznego lub termicznego urabiania nadkładu lub kopaliny, a także prowadzenia eksploatacji spod lustra wody urządzeniami pływającymi. Integralną częścią projektu jest mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni, w skali nie mniejszej niż 1 : 2 000 z zaznaczeniem granic: obszaru i terenu górniczego, udokumentowanego złoża, zakładu górniczego, nieruchomości gruntowych, do których przedsiębiorcy przysługuje tytuł prawny, docelowego zasięgu eksploatacji oraz projektowanych granic filarów i pasów ochronnych, miejsc i sposobów udostępnienia złoża i miejsca zwałowania nadkładu, a także sąsiednich obszarów górniczych.

 

Rozporządzenie bezpieczeństwa ruchu zakładu odkrywkowego nakłada na kierownika zakładu górniczego obowiązek organizacji i prowadzenia całego ruchu zakładu, przyznając mu szerokie kompetencje, a jednocześnie, duży zakres odpowiedzialności. Wszystkie obowiązki kierownik może wykonywać przy pomocy podległych mu osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego (§ 7 ust. 3), poza obowiązkiem wyznaczenia osób odpowiedzialnych za nadzór ruchem nad jego nieobecność. Zakres czynności i odpowiedzialności oraz uprawnień osób dozoru wyznaczonych przez kierownika do zastąpienia go musi być szczegółowo określony i przedstawiony w formie pisemnej, a przejęcie go potwierdzone podpisem. Przepisy rozporządzenia w ramach obowiązku organizacji i prowadzenia ruchu zakładu zobowiązują kierownika ruchu zakładu odkrywkowego do:

 

-—       wyznaczenia szczegółowego rozdziału zadań dla poszczególnych działów służb zakładu górniczego (ZG),
-— doboru maszyn, urządzeń, materiałów oraz środków i sprzętu strzałowego zgodnie z przeznaczeniem oraz wytycznymi planu ruchu zakładu górniczego, projektu zagospodarowania złoża oraz decyzji środowiskowej,
-—

wyznaczenia osób kierownictwa ruchu (swoich zastępców, osób kierownictwa działu ruchu) lub osób dozoru ruchu do wykonywania nadzoru nad prowadzeniem ruchu na poszczególnych zmianach,

-— określenia zasad zabezpieczenia ZG, gdy ruch nie jest prowadzony w krótkich okresach czasu tj. między zmianami, w dni świąteczne, w okresie czasowego wstrzymania eksploatacji, itp. oraz oznakowania (ogrodzenia) terenu zakładu i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych,
-— zapoznania pracowników z obowiązującym dokumentem bezpieczeństwa, w zakresie jaki dotyczy danego pracownika oraz opracowania zrozumiałej dla pracowników instrukcji wykonywania pracy na określonym stanowisku, konsultowanej z pracownikami lub ich reprezentacją,
-— zapewnienia odpowiedniego nadzoru lub środków łączności, jeśli stanowiska pracy są odosobnione oraz kontroli posiadania przez osoby zatrudnione identyfikatorów (ten ostatni wymóg nie dotyczy koncesji starościńskich),
-— ustalenia zakresu i terminu kontroli wyrobiska i zwałowisk na terenie ZG oraz przeprowadzania inspekcji obsadzonych stanowisk pracy,
-— ustalenia sposobu dokumentowania wykonanych prac po zakończonej zmianie (obowiązek ten nie dotyczy koncesji „starościańskich” ),
-— zabezpieczenia wyrobisk górniczych przed napływem wód, działaniem erozyjnym na skarpach, półkach, pochylniach i poziomach roboczych,
-— zatwierdzenia technologii robót górniczych i określenie warunków ręcznego urabiania (gdy jest ono konieczne),
-— ustalenia regulaminu ochrony przeciwpożarowej,
-— ustalenia zasad prowadzenia robót w przypadku wykrycia artefaktów,
-— ustalenia harmonogramu na okres zimowy
-—

wyznaczenia zakresu i terminu robót przygotowawczych z uwzględnieniem warunków lokalnych i geologiczno górniczych.

 

Ponadto kierownik ruchu zatwierdza projekt techniczny w kopalniach działających na podstawie koncesji wydawanej przez starostę, projekt techniczny eksploatacji wydawany w przypadku hydromechanicznego lub termicznego urabiania nadkładu bądź kopaliny oraz prowadzenia eksploatacji kopaliny spod lustra wody, z zastosowaniem urządzeń pływających.

 

Przepisy nowego rozporządzenia po stronie przedsiębiorcy pozostawiają następujące obowiązki:

 

-—      sporządzania, uzupełniania i aktualizacji dokumentacji dotyczącej prowadzenia ruchu zakładu górniczego (m.in. plan ruchu zakładu, w przypadku zakładów działających na podstawie koncesji starościńskiej – projekt techniczny zatwierdzony przez kierownika ruchu ZG, a także dokumentu bezpieczeństwa i in.) oraz oceny ryzyka zawodowego i stosowania rozwiązań zmniejszających to ryzyko,
-— sporządzania dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, stanowiącego zbiór wewnętrznych instrukcji i regulacji umożliwiających ocenę i dokumentowanie ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko w zakładzie górniczym (według instrukcji zawartych w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia),
-— przeprowadzania na bieżąco analiz i badań niezbędnych (zależnie od warunków danego zakładu górniczego) dla bezpiecznego prowadzenia ruchu ZG oraz regularnego przeglądu działań zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników,
-— sporządzenia zakresu czynności kierownika ruchu zakładu górniczego, szczegółowo określającego obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności,
-— zatrudnienia w ruchu zakładu górniczego osób odpowiednio wykwalifikowanych, o potwierdzonej znajomości stosownych przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadających aktualne zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
-— stosowania w zakładzie odpowiednio dobranych do warunków górniczo-geologicznych i środowiskowych instalacji technicznych, urządzeń, maszyny, narzędzia, materiały, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz środki strzałowe i sprzęt strzałowy,
-— powiadomienia właściwych organów o wykryciu w nadkładzie, złożu lub urobku śladów kultury materialnej bądź znaleziska paleontologicznego. W przypadku dokonania tego typu znaleziska, prace w tym miejscu powinny być wstrzymane, decyzję o podjęciu dalszych kroków podejmuje przedsiębiorca i kierownik ruchu zakładu górniczego. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić o znalezisku właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, konserwatora przyrody (w przypadku znaleziska paleontologicznego) lub wojewódzkiego konserwatora zabytków (w przypadku śladów kultury materialnej) oraz właściwy organ nadzoru górniczego,
-— zorganizowania i wyposażenia służby ochrony przeciwpożarowej; obowiązek ten może być także spełniony przez zlecenie zapobiegania i zwalczania pożarów „wyspecjalizowanym w tym zakresie jednostkom ochrony przeciwpożarowej” lub stałą współpracę służb ochrony przeciwpożarowej kilku przedsiębiorców.

 

Jak wskazuje Herbert Schwarz specjalizujący się w prawie górniczym, wiele z obowiązków wynikających z rozporządzenia nie jest wskazanych wprost, a wynika pośrednio z zapisów, np. zakup i wyposażenie zakładu w odpowiedni sprzęt i urządzenia, czy umożliwienie technicznej lub praktycznej realizacji obowiązków nałożonych na pracownika, w tym kierownika ruchu, takich jak np. oznakowanie terenu kopalni, czy wyposażenie pracowników zakładu w znaczki identyfikacyjne.

Warto pamiętać, że dokumenty związane z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego, sporządzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują moc do czasu wydania nowych, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli 17 września 2013.

 

IS

04-09-2013

źródło: kopalnie-odkrywkowe.pl; amadeus.biz.pl

 

 

Poleć znajomemu

Ogłoszenia promowane

Sprzedam ziemie ogrodową, torf TORFY TO ŻYCIE DLA TWOJEGO DOMU I OGRODU Oferowane przez nas torfy ze względu na zasobność w substancje mineralne...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Monarda, Pysznogłówka (Bergamotka) Zastosowanie: - ma działanie łagodzące, ściągające, poprawiające działanie układu pokarmowego oraz wspomagające przy...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium- Arcydzięgiel Litwor Zastosowanie: To roślina, której właściwości lecznicze doceniono już w średniowieczu. Ówcześni zakonnicy nazywali...
Złoże piaskowca sprzedam Złoże Jankowice 6 położone jest w województwie mazowieckim, w odległości około 3,3 km od Szydłowca i około 3 km od...
najzdrowsze.pl zapraszają na VI MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW EXPO XXI w Warszawie Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Międzynarodowe Targi World Food w Warsawie w dniach 7-9 marca 2019r. "Szlachetne...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium skład: Arcydzięgiel, PaczuLek, Pysznogłówka KACURA Naturalna Herbata ziołowa Premium - Kacura Zastosowanie: - na problemy dnia drugiego, - koi nerwy i stany lękowe -...
Naturlna Herbata Ziołowa Premium Żywokost lekarski- mazurski CHUĆKOGÓJ Zastosowanie: wyłącznie do użytku zewnętrznego- jako wywar, okład, maść. Ułatwia gojenie ran, blizn, na bóle kości i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Skład: Arcydzięgiel, Paczulek, Lubczyk - POBUDZICHA Zastosowanie: bezsenność, uspokojenie - działa wyciszająco i relaksacyjnie, - na dolegliwości układu pokarmowego i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium Arcydzięgiel, Paczulek, Pysznogłówka, Kozłek lekarski ŚPIOCH Zastosowanie: bezsenność, uspokojenie - działa wyciszająco i relaksacyjnie, - na dolegliwości układu pokarmowego i...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium skład: Arcydzięgiel, Paczulek MACANKA Zastosowanie: na upojny dotyk, wykazuje działanie afrodyzyjne Herbatka relaksuje i odpręża, pomaga przy niestrawności,...
Naturalna Herbata Ziołowa Premium PACZULEK, Brodziec Paczulka Zastosowanie: - relaksujące i poprawiające nastrój, - przeciw bólom głowy, brzucha, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne,...
Sprzedam kamień polny i głazy narzutowe różnej wielkości m. Gryźliny woj. warmińsko-mazurskie W naszej ofercie posiadamy kamienie polne różnej wielkości oraz duże głazy. Oferujemy zarówno materiał, który może...
Sprzedam Kruszywo o uziarnieniu 0/4 ze ściany z Zakładu Górniczego w m. Gryźliny woj. warmińsko-mazurskie Zakład zajmuje się wydobyciem, mieszaniem oraz sprzedażą kruszyw naturalnych głównie piasków nasypowych oraz mieszanek...
OBSŁUGA KOPALŃ SUROWCÓW Nasze usługi obejmują: Pozyskiwanie nieruchomości na cele wydobywcze Gospodarka złożami surowców naturalnych...
Kupię kopalnię pospółki Poszukuję złoża pospółki pod Warszawą. Preferowany punkt piaskowy 80%. Nadkład do 3 m. Preferowan dobra lokalizacja w...
Systemy oczyszczania wody Mamy przyjemność zaprezentować Państwu technologię i możliwości firmy CONSPAN®, która posiada opatentowaną najnowszą...
Regulacje stanów prawnych i administracyjnych nieruchomości Kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej Opracowywanie i ustalanie założeń inwestycyjnych Opracowywanie...
teren pod inwestycje po rekultywacji przy drodze S7 Teren „Nowa Wieś” położony jest na północnym skraju Pojezierza Iławskiego, około 4 km od Pasłęka (woj. warmińsko-...
Dozór Górniczy Oferujemy usługi kompleksowego prowadzenia eksploatacji kopalni odkrywkowych kopalin pospolitych na ternie Polski...
ZŁOŻE PIASKU KUPIĘ Poszukuję złoża grubszego piasku o minimalnej powierzchni 10 ha zlokalizowane na obszarze województwa Mazowieckiego,...
Rekultywacje wyrobisk pogórniczych Kompletowanie dokumentacji geologicznej, geodezyjnej i prawnej dotyczącej nieruchomości Ustalanie założeń...
Masło SHEA nierafinowane HURT Jesteśmy importerem nierafinowanego Masła SHEA z Afryki Zachodniej. Zajmujemy się tylko sprzedażą hurtową. Surowiec w...
Sprzedam przemysłową nieruchomość w Mławie Nieruchomość o łącznej pow. 3,3244 ha na którą składa się siedem działek. Położona w obrębie geodezyjnym Miasto Mława....
Nadzór inwestycji budowlanych Świadczymy usługi związane z nadzorem inwestycji budowlanych obiektów kubaturowych i drogowych na terenie całej Polski...
szukam INWESTORA branżowego - wdrożenie energooszczędnej technologi ogrzewania Posiadamy zupełnie nową technologię. Piec wodny jest najbardziej zaawansowanym, energooszczędnym urządzeniem grzewczym...
Ekspertyzy budowlane Przeprowadzamy oceny/audyty jakościowe wykonawstwa budowlanego: - ekspertyzy - opinie techniczne - inwentaryzacje...

Biuletyn surowce-naturalne.pl

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość

Partnerzy